Online
a za rozumné
ceny

mob.: +420 603 842 006
info@gift.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky platné od 1.1.2014

I. Základní ustanovení
A. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen “VODP”) upravují podmínky realizace zakázek mezi prodávajícím, firmou GIFT 3D, spol. s r.o., IČ:28690214 (dále jako prodávající) a kupujícím. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a v platnost vstupují podpisem kupní smlouvy (dále jen “KS”) nebo zaslání písemné objednávky od kupujícího. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) a jejím písemným potvrzením (e-mailem nebo poštou) oběma smluvními stranami. Přičemž osoby, jež potvrzují svým podpisem “KS”, zároveň stvrzují, že souhlasí s obchodními podmínkami a údaji uvedenými na “KS” a zároveň prohlašují, že jsou oprávněnou osobou k podpisu “KS”. V opačném případě ponesou všechny důsledky spojené s nedodržením “KS” podle platných právních předpisů a zákonů ČR Ve všech ostatních případech, které neupravují tyto podmínky, se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

II. Hodnota zakázky
A. Minimální hodnota zakázky je 3.000,-Kč za zboží bez nákladů na potisk. Menší zakázku lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě, avšak nelze u ní garantovat termín dodání. 
B. Při objednání menšího množství než je minimální balení (je uvedeno v katalogu a internetových stránkách) může prodávající účtovat příplatek 5% k ceně zboží.

III. Dodací lhůta a podklady pro výrobu
A. Termín dodání uvedený na “KS” je předpokládaný termín k datu potvrzení „KS“ . Termín dodání zboží se počítá od potvrzení “KS”, dodání podkladů pro výrobu, schválení grafického náhledu, popřípadě odsouhlasení předvýrobního vzorku (pokud je součástí KS) a uhrazení zálohové faktury (připsáním částky na účet prodávajícího). Prodlení způsobené na straně odběratele, například pozdním zasláním podkladů či pozdní zaplacení zálohy, automaticky prodlužuje termín dodání zakázky.
B. K zakázce s logem je nutno dodat podklady v těchto formátech: .cdr, .eps, .ai, .ps nebo .pdf převedené do křivek(případně separované barvy). Při dodání podkladů v jiném formátu bude účtováno překreslení do grafického programu, výši nákladů s tím spojených oznámí dodavatel před započetím prací. Barvy se udávají dle vzorníku “Pantone” a prodávající si vyhrazuje právo na odchylku od zadané barvy způsobenou různými materiály dodávaných produktů či technologiemi tisku.
C. Termín dodání je dohodnut smluvně před podpisem “KS”.
D. Prodávající si vyhrazuje právo na posunutí termínu dodání předmětu “KS” o této skutečnosti však musí neodkladně informovat odběratele.

IV. Prodejní cena zboží
A. Ceny zboží a služeb(předmětu “KS”) jsou smluvní a jsou stanoveny písemnou dohodou obou stran. Před podpisem “KS” může být kupujícímu předložena cenová nabídka, která však není podmínkou k podpisu “KS”.
B. Ceny jsou uváděné bez DPH, není-li uvedeno jinak.
C. Zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnuje jejich cenu, není-li uvedeno jinak.
D. Ceny nezahrnují cenu za dopravu, balení zboží ani pojištění, není-li uvedeno jinak.
E. K elektrickým a elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a poplatek vyplývající z autorského zákona.
F. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží a produktů, kupující má v tomto případě     možnost odstoupit od „KS“

V. Prodejní cena služeb
A. Ceny služeb (předmětu “KS”) jsou smluvní a jsou stanoveny písemnou dohodou obou stran. Před podpisem “KS” může být kupujícímu předložena cenová nabídka, avšak není podmínkou k podpisu “KS”.
B. Ceny jsou uváděné bez DPH, není-li uvedeno jinak.
C. Ceny prací nezahrnují grafické zpracování podkladů a přípravy k tisku, není-li uvedeno jinak.
D. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen prací, kupující má v tomto případě možnost odstoupit od „KS“

VI. Místo plnění
A. Místem plnění je sklad v sídle prodávajícího Antonína Sochora 1338, 415 01 Teplice s výdejní dobou od 8.00 do 16.30hod..
B. Po předchozí dohodě si lze domluvit i termín osobního odběru i mimo tuto dobu.

VII. Přepravní podmínky
A. Způsob dopravy je sjednán smluvně a je uveden na „KS“

VIII. Způsob plnění “KS“
A. Za řádně plněnou dodávku “KS” je považováno i částečné plnění ze strany prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění “KS” ze strany prodávajícího.
B. Zakázka dle “KS” se realizuje a považuje za dodanou, převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.
C. Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku, bude dodávka uskladněna dle bodu XII/A “VODP”. V případě nevyzvednutí zakázky do 10-ti kalendářních dnů od avíza o expedici zakázky, vyúčtuje prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% hodnoty zakázky bez označení logem a v případě označeného zboží logem 75% hodnoty zakázky.
D. Prodávající si vyhrazuje právo množstevních odchylek dodaného zboží v toleranci až 10% od “KS”.

IX. Platební podmínky
A. Splatnost faktur je smluvní a je 10dní ode dne vystavení, není-li dohodnuto jinak.
B. Úhrady objednaného zboží jsou realizovány bankovním převodem, dobírkou nebo platbou v hotovosti.
C. Na veškeré objednávky je vystavována zálohová faktura až do 80% hodnoty zakázky, není-li dohodnuto jinak.
D. Při dílčím plnění bude záloha odečtena při dokončení poslední části zakázky, popřípadě poměrem dle výše jednotlivých faktur.
E. Vlastnická práva na zboží přecházejí na kupujícího dnem uhrazení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty faktury na účet prodávajícího.
F. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
G. Kupující nesmí postoupit žádnou z částí pohledávek třetí osobě.

X. Odstoupení od smlouvy
A. Prodávající může odstoupit od “KS”, jestliže je kupující v prodlení s dodávkou o více jak 2 týdny u zakázek realizovaných v ČR či EU, u zakázek realizovaných na zakázku je možné od „KS“ odstoupit pokud prodlení činí více jak 8 týdnů, mimo případů kdy je za prodlení zodpovědná „vyšší moc“.  
B. Odstoupení je dále možné, pouze za podmínek uvedených v obchodním zákoníku.
C. Odstoupení od “KS” musí být písemnou formou s uvedením důvodu.
D. V případě neoprávněného odstoupení od KS, bude účtován u zakázek bez tisku poplatek ve výši 20%, u zakázek s tiskem 100%, z celkové ceny uvedené v „KS“.

X. Reklamace
A. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (dle §422-429).
B. Reklamace tisku musí být vždy písemná a oznámena do 10-ti kalendářních dnů od dodávky, u reklamace za vadu zboží neprodleně po zjištění, záruka na zboží činí 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak a prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30-ti dnů.  Reklamace se řídí obchodním zákoníkem.
C. Prodávající nahradí kupujícímu uznané vady jedním z následujících způsobů: oprava, výměna zboží nebo vystavení dobropisu na vadné zboží. Jiné nároky jsou z odpovědnosti vad vyloučeny. Podmínkou vystavení dobropisu jsou uhrazené veškeré závazky kupujícího vůči prodávajícímu.
D. Okamžikem převzetí předmětu “KS” kupujícím nebo jeho předáním od smluvního přepravce přechází riziko ztráty, zničení či poškození zboží na kupujícího.
E. Reklamace nemá žádný odkladný vliv na splatnost faktury.

XI. Ostatní ustanovení
A. Případné skladování hotové zakázky u prodávajícího více než 10 kalendářních dnů, je zpoplatněno, poplatek za skladné, činí 0,05 % z hodnoty uskladněného zboží za každý jeden kalendářní den.
B. V případě označení logem vlastního zboží dodaného kupujícím je účtován příplatek minimálně 25% ke smluvní ceníkové ceně prací. A prodávající nezaručuje kvalitu a trvanlivost tisku. Prodávající nese odpovědnost pouze do výše ceny tisku.
C. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo možnost plnění v důsledku vyšší moci a v případě, že objednaný předmět “KS” není na trhu momentálně dostupný. V tomto případě je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího písemnou formou a zároveň má právo prodloužit termín dodání, popřípadě odstoupit od “KS” bez odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu řádným nesplněním “KS”.
D. Veškerá komunikace ohledně předmětu “KS”(např. změny, úpravy nebo výhrady)musí být ze strany kupujícího písemnou formou.
E. V případě soudního sporu bude spor řídit místně příslušný soud v Teplicích.

Proč zvolit právě nás?

Ke každé zakázce a zákazníkovi volíme - osobitý přístup.  Víme, že jedině - rozumná cenová politika, může být základem pro - dlouhodobou spolupráci, na kterou klademe důraz a jsme přesvědčeni, že poměr cena/kvalita/servis je u nás velmi vyvážený. V neposlední řadě, se považujeme za "trhu znalé" a věříme, že Vám dokážeme poradit při hledání vhodného řešení a to nejen pro reklamní předměty z katalogu, ale i pro výrobu dárků na míru, se kterou máme dlouholeté zkušenosti a především pak unikátní zakázkovou výrobu textilu - kde si dovolíme tvrdit, že "boříme omezení katalogového textilu".

Těšíme se na spolupráci s Vámi kolektiv společnosti.

VÍCE O SPOLEČNOSTI

Kontakty

Gift 3D, spol. s r.o.
A. Sochora 1338, 415 01 Teplice

IČO: 28690214
DIČ: CZ28690214

mobil: +420 603 842 006
E-mail: info@gift.cz

 

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2013 GIFT 3D, spol. s r.o.

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

Obchodní podmínky